faqFAQ

faq – zagadnienia dotyczące szkolenia i egzaminu.

GRAFIK ZAJĘĆ – najważniejsze zasady dotyczące szkolenia.


Grafik w postaci pliku excel na dysku Google można edytować.


Grafik odświeżany jest w każdą niedzielę o godzinie 20:00.

Grafik jest ważny przez tydzień od poniedziałku do niedzieli.


Grafik na dany tydzień uzupełniamy co niedzielę od 20:00 do poniedziałku do 12:00. Wpisując się po tej godzinie nie masz pewności czy instruktor się pojawi razem z Tobą. Wyjątek stanowi zapis z niedzieli na poniedziałek.
Zapisywanie się do Grafiku odbywa się poprzez wpisanie w pustą rubrykę swojego imienia i nazwiska.
Możesz pływać w blokach 2 lub 4 godziny. Jeśli chcesz pływać 2 godziny to przy swoim imieniu i nazwisku dopisz np. 10-12. Wtedy jeśli ktoś chciałby pływać 12-14 może się dopisać. Jachty będą podpływać do Mariny o 12:00, 14:00, 16:00, więc można się wpisywać w tych godzinach.

Nie wpisujemy się w pola „brak”. Wpisując się w pole brak nie masz pewnego miejsca na jachcie!W przypadkach losowych, gdy nie możesz się pojawić na pływaniu, proszę o jak najszybsze usunięcie swojego wpisu z grafiku.Jachty wypływają punktualnie – zgodnie z godziną grafiku, dlatego konieczne jest pojawianie się punktualnie na Przystani, Osoby spóźniające powyżej 10 minut mogą nie zostać przyjęte na planowane zajęcia.


Dopisanie się do danej grupy na dany jacht jest poglądowe. Naszym celem jest dobieranie grup według poziomu umiejętności, dlatego grupujemy się na jachty bezpośrednio przychodząc na zajęcia.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/KURSANTA

 1. Każdy uczestnik kursów zobowiązany jest stosować się do regulaminu oraz zaleceń instruktorów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz inne przedmioty kursantów pozostawione w ośrodkach szkoleniowych oraz za sprzęt zabierany ze sobą na zajęcia na wodzie. Organizator informuje, że w czasie każdych zajęć istnieje ryzyko zamoczenia, uszkodzenia sprzętu, dlatego zaleca nie zabieranie ze sobą wartościowych rzeczy lub zaopatrzenie się w pokrowce i worki wodoodporne.
 3. Uczestnik oświadcza brak przeciwwskazań zdrowotnych i ruchowych do udziału w szkoleniu, oraz, że jest świadomy że udział w szkoleniu niesie za sobą możliwość zranienia, kalectwa, a nawet śmierci na skutek działania różnych sił natury oraz nie dostosowania się do zaleceń instruktora. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie żeglarstwa jest sportem ekstremalnym, jak uprawianie innych sportów wodnych stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa. Świadomy/a jest, że w trakcie szkolenia mogą wystąpić nieprzewidywalne sytuacje, niezależne od woli stron, takie jak m. in: załamania pogody. W takim przypadku uczestnik zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od organizatora, pracowników, współpracowników oraz podwykonawców za szkody powstałe bez ich winy.
 4. Okres szkolenia wyznaczony jest w ofercie szkolenia. W wyznaczonym terminie uczestnik powinien pojawić się na zajęciach praktycznych w liczbie minimum 45 godzin (8 godzin tygodniowo).  W czasie szkolenia uczestnik może odbyć maksymalnie 120 godzin zajęć praktycznych. Uczestnik powinien pojawiać się na zajęciach regularnie rozkładając swoją obecność na cały okres szkolenia.
 5. W przypadku naruszenia zasad kursu lub nadmiernej nieobecności (poniżej 8 godzin tygodniowo) uczestnik szkolenia może zostać usunięty z listy uczestników bez możliwości zwrotu kosztów. Organizator może odstąpić od powyższych, umożliwiając uczestnikowi dokończenie kursu w wybranym wspólnie terminie w następnej edycji bez dodatkowych kosztów.
 6. Uczestnik w tygodniu może zapisać się maksymalnie na 5 spotkań. W ciągu jednego dnia uczestnik może zapisać się maksymalnie na 4 godziny zajęć praktycznych.
 7. Kursant ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 8. Uczestnik powinien pojawiać się na wszystkich zajęciach punktualnie. Osoby spóźniające powyżej 10 minut mogą nie zostać przyjęte na planowane zajęcia.
 9. W trakcie trwania szkolenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zakazane jest również przebywanie pod wpływem w/w środków w czasie trwania zajęć. Na pomostach oraz jachtach obowiązuje zakaz palenia. Nie zastosowanie sie do powyższych ustaleń może skutkować natychmiastowym usunięciem ze szkolenia bez zwrotu poniesionych kosztów przez uczestnika.
 10. Każda osoba zapisująca się na kurs oświadcza, czy potrafi pływać. Jeśli kursant nie posiada tej umiejętności obowiązuje go bezwzględny nakaz pływania w kamizelce asekuracyjnej. Kadra instruktorska zaleca używanie kamizelek asekuracyjnych wszystkim kursantom informując jednocześnie, że nie jest zobowiązana do egzekwowania umiejętności pływania oraz używania kamizelki asekuracyjnej przez kursanta w czasie zajęć. Ponadto osoba zapisująca się na kurs oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniu. Organizator zaleca zabieranie przez uczestników kursu odzieży na zmianę lub dodatkowej odzieży termicznej w przypadku pogorszenia się warunków pogodowych.
 11. Osoby niepełnoletnie, zapisujące się na kurs, są zobowiązane do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do stałego używania kamizelek asekuracyjnych w czasie zajęć.

REZYGNACJA

 1. Osoba zapisana na kurs może zrezygnować z uczestnictwa do 1 dnia przed jego rozpoczęciem z przyczyn losowych po stronie uczestnika. W takim przypadku Organizator może przenieść wpłaconą kwotę na inny dogodny dla uczestnika termin w trwającym sezonie żeglarskim. W przypadku kiedy uczestnik opłacił całe szkolenie i nie może wziąć udziału w innym zaproponowanym terminie szkolenia żeglarskiego Organizator zwróci mu wpłaconą kwotę w ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia szkolenia.
 2. W przypadku kiedy osoba zapisana na szkolenie żeglarskie zrezygnuje z uczestnictwa w dniu rozpoczęcia szkolenia uczestnik może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 1 tydzień szkolenia (7 dni). W takim przypadku koszt zwrotu będzie pomniejszony o kwotę 200 PLN. Kwota zwrotu może zostać dodatkowo pomniejszona o koszty poniesione przez Organizatora w ramach organizacji i realizacji szkolenia żeglarskiego.
 3. W przypadku kiedy osoba zapisana na szkolenie żeglarskie zrezygnuje z uczestnictwa w trakcie trwania szkolenia zgodnie z terminami opisanymi w umowie szkolenia Organizator zwróci uczestnikowi niewykorzystaną kwotę zgodnie w ramach tygodni szkolenia. W takim przypadku stosuję się następującą zasadę – 1 tydzień szkolenia żeglarskiego (7 dni) to koszt 200 PLN na uczestnika szkolenia żeglarskiego. Zwrot niewykorzystanej kwoty jest równy liczbie pełnych tygodni pozostałych do zakończenia szkolenia żeglarskiego. Kwota zwrotu może zostać dodatkowo pomniejszona o koszty poniesione przez Organizatora w ramach organizacji i realizacji szkolenia żeglarskiego.
 4. Organizator uznaje rezygnację z udziału w szkoleniu żeglarskim poprzez wypełnienie i przekazanie formularza odstąpienia od umowy drogą mailową na adres akademia@nowezeglarstwo.pl
 5. Wysokość zwrotu będzie wyznaczona na podstawie daty wpłynięcia dokumentu odstąpienia od umowy przez uczestnika szkolenia. Formularz rezygnacji z udziału w szkoleniu żeglarskim znajduję się na stronie organizatora na platformie szkoleniowej z zakładce FAQ. Po rozpatrzeniu dokumentu Organizator zwróci wpłaconą kwotę w ciągu 14 dni od rozpatrzenia dokumentu.

Formularz rezygnacji odstąpienia od umowy – kliknij

Planowana dostępność jachtów w czasie szkoleniakliknij

Aplikacje pogodowe i odwołanie zajęć praktycznych

 Prognoza ICM Poznań

Prognoza Windguru Kiekrz

W przypadku warunków uniemożliwiających pływanie, Grafik na godzinę przed planowanym rozpoczęciem zajęć zmienia kolor na czerwony. Oznacza to odwołanie zajęć na dany okres godzinowy.

Przebieg egzaminu na patent żeglarza PZŻ.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
W przypadku niewłaściwej pogody wieje za słabo/za mocno decyzję o odbyciu się lub przerwaniu egzaminu podejmuje komisja egzaminacyjna w dniu egzaminu.
Część teoretyczną stanowi 75 pytań z 6 działów. Przykładowe pytania egzaminacyjne znajdują się na naszej platformie online. Egzamin ma formę testu, do wyboru odpowiedz a, b lub c, przy jednej prawidłowej odpowiedzi. Żeby zdać musisz uzyskać 65 poprawnych odpowiedzi na 75 pytań. Na wypełnienie testu masz 90 minut.
Część praktyczną stanowi wykonanie manewrów na żaglach i na silniku na naszych jachtach.

Manewry na żaglach:

Zwrot przez sztag,
Zwrot przez rufę,
Manewr człowiek za burtą poprzez zwrot przez rufę,
Stawanie w dryf,

Manewry na silniku:

Podejście/odejście do boi/pomostu,
Manewr człowiek za burtą.

Prace bosmańskie:

Umiejętność wiązania 12 węzłów żeglarskich,
Refowanie żagli.


Egzamin odbywa się w naszej bazie  Pływać będziemy na naszych jachtach
Koszt podejścia do egzaminu to 250 pln dla osób dorosłych i 125 pln dla studentów z ważną legitymacją studencką. Wydanie patentu żeglarskiego kosztuje 50 pln dla osób dorosłych i 25 pln dla studentów.
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu i wypełnione podanie wysyłamy do siedziby Polskiego Związku Żeglarskiego.
Nie zaliczenie tylko jednej części egzaminu skutkuje nie zdaniem całego egzaminu. Konieczne jest ponowne podejście zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej.