meteorologiaFAQ

Pogoda -  stan atmosfery (troposfery), w konkretnym miejscu i czasie, czyli warunki meteorologiczne na danym obszarze.

Klimat - ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim (przynajmniej 30 lat).

Badaniem zjawisk pogodowych zajmuje się meteorologia. Badaniem zjawisk pogodowych zajmuje się meteorologia, a ich przewidywaniem dział meteorologii: synoptyka.

Temperatura powietrza - jeden z podstawowych elementów meteorologicznych określający stan cieplny określający stan cieplny atmosfery.

Pomiaru dokonuje się na wysokości 2 m nad gruntem za pomocą termometru. Pomiaru dokonuje się na wysokości 2 m nad gruntem za pomocą termometru, osłoniętego przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w klatce meteorologicznej.

Temperaturę podaje się w stopniach Celsjusza [°C],

Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi i na wszystkie znajdujące się w nim ciała.

Ciśnienie powietrza najczęściej wyraża się w hektopaskalach (hPa) oraz w milimetrach słupa rtęci ( mmHg), przy czym 1hPa = 0.75mmHg.

Na poziomie morza średnia wartość ciśnienia atmosferycznego, tzw. ciśnienie normalne, wynosi 1013,25 hPa = 760mmHg

Barometr mierzy ciśnienie atmosferyczne

Zmiana ciśnienia = zmiana pogody,

Szybka zmiana ciśnienia = silny wiatr!

Wilgotność powietrza - zawartość pary wodnej - zawartość pary wodnej w powietrzu.

wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m2 powietrza

Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować.

wilgotność względna - w danej temperaturze w powietrzu może znajdować pewna maksymalna ilość pary wodnej. Mówimy wtedy o stanie nasyconym. Każda mniejsza ilość pary to pewien % stanu nasyconego. Ten procent (mierzony higrometrem) nazywamy wilgotnością względną powietrza.

temperatura punktu rosy - temperatura, w której nastąpi skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu.

Wiatr to poziomy (lub prawie poziomy) ruch powietrza wywołany różnicami ciśnienia atmosferycznego. Powietrze dążąc do wyrównania ciśnienia, przemieszcza się od miejsca, w którym jest wysokie ciśnienie atmosferyczne (wyż baryczny) w stronę obszaru o niższym ciśnieniu (niż baryczny).

Uwaga: Im większa jest różnica ciśnień, tym wiatr jest silniejszy (wieje z większą prędkością).

Prędkość wiatru wyrażamy w m/s, km/h, kn (węzeł = 1NM/h = 1852m/h), mierzymy anemometrem (wiatromierzem)

Skala Beauforta

Skala posiada 13 stopni, od 0 do 12.