Regulaminy/Powidz

Regulamin Fundacji Nowe Żeglarstwo zwanej dalej organizatorem na sezon - Powidz.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Kursy prowadzone przez Fundację Nowe Żeglarstwo są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w sposób i na zasadach opisanych na stronie internetowej.

3. Organizator nie odpowiada za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania szkolenia poprzez nieodpowiedni ubiór oraz niedostosowanie do warunków pogodowych i zaleceń instruktora. Organizator sugeruje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia ze względu na warunki pogodowe, uszkodzenie sprzętu, problemy zdrowotne kadry, pozostałem zmiany nie wynikające z winy organizatora. Kurs może nie odbyć się, jeśli zarezerwowanych jest mniej niż 40% miejsc lub nie zbierze się 3 osobowa grupa na jacht. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów kursów, zmian miejsc zajęć teoretycznych lub pozostałych nie wynikających z jego winy.

5. W zależności od wyboru oferty:

  • Kurs będzie prowadzony przez 7 dni (od poniedziałku do niedzieli) lub zgodnie z ustaleniami między organizatorem a uczestnikiem.
  • Kurs będzie prowadzony przez 6 weekendów (sobota i niedziela) lub zgodnie z ustaleniami między organizatorem a uczestnikiem.

6. Organizator nie odpowiada za osoby, które nie zrealizowały całego planu kursu z własnej winy i w dniu zakończenia kursu nie posiadają wystarczającej wiedzy teoretyczno-praktycznej do zdobycia uprawnień żeglarza jachtowego PZŻ. W takich przypadkach uczestnikowi nie przysługuje możliwość nieodpłatnego doszkolenia po zakończeniu kursu.

7. Oferta przedstawiona na stronie internetowej zawiera datę rozpoczęcia i zakończenia kursu. Organizator nie ma obowiązku przedłużenia trwania szkolenia w przypadku kiedy pojedyncze osoby nie wykonały całego planu szkolenia z własnej winy. W takim przypadku organizator będzie indywidualnie prowadził działania w temacie dokończenia szkolenia z takimi osobami. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat ze względu na korzystanie z jachtów oraz pracy instruktora za dodatkowe godziny zajęć.

8. Kurs będzie prowadzony zgodnie z opisem ze strony internetowej lub zgodnie z ustaleniami między organizatorem a uczestnikiem w 2 bazach żeglarskich:

  • Jezioro Powidzkie, ul. Bilskiego 7, Powidz
  • Jezioro Kierskie, Hotel Kaskada ul. Międzyzdrojska 37, Poznań.

9. Kurs może zostać przerwany lub niedokończony w ustalonym terminie ze względu na warunki pogodowe lub usterki sprzętu, nie dyspozycyjność kadry instruktorskiej ze względów zdrowotnych. W tej sytuacji organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uczestnik otrzymuję zwrot wpłaty na szkolenie pomniejszone o zrealizowane godziny zajęć.

10. Organizator odpowiada za nie wykonanie lub nienależyte przeprowadzenie szkolenia, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:  działaniem siły wyższej, pogody utrudniającej i uniemożliwiającej prowadzenie kursu, uszkodzeń sprzętu, działaniem lub zaniechaniem klienta;  działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć.

11. Fundacja Nowe Żeglarstwo prowadzi szkolenia żeglarskie w ramach działalności statutowej.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Każdy uczestnik kursów zobowiązany jest stosować się do regulaminu oraz zaleceń instruktorów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz inne przedmioty kursantów pozostawione w ośrodkach szkoleniowych oraz za sprzęt zabierany ze sobą na zajęcia na wodzie.

3. Uczestnik oświadcza brak przeciwwskazań zdrowotnych i ruchowych do udziału w szkoleniu, oraz, że jest świadomy że udział w szkoleniu niesie za sobą możliwość zranienia, kalectwa, a nawet śmierci na skutek działania różnych sił natury oraz nie dostosowania się do zaleceń instruktora. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie żeglarstwa jest sportem ekstremalnym, jak uprawianie innych sportów wodnych stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa. Świadomy/a jest, że w trakcie szkolenia mogą wystąpić nieprzewidywalne sytuacje, niezależne od woli stron, takie jak m. in: załamania pogody. W takim przypadku uczestnik zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od organizatora, pracowników, współpracowników oraz podwykonawców za szkody powstałe bez ich winy.

4. W przypadku naruszenia zasad kursu lub nadmiernej nieobecności na zajęciach, powyżej 70 % nieobecności na przeprowadzonych już zajęciach, uczestnik może zostać usunięty z listy kursantów bez możliwości zwrotu kosztów. Organizator może odstąpić od powyższych, umożliwiając kursantowi dokończenie kursu w wybranym wspólnie terminie w następnej edycji bez dodatkowych kosztów.

5. Kursant ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.

6. Uczestnik powinien pojawiać się na wszystkich zajęciach punktualnie.

7. W trakcie trwania szkolenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zakazane jest również przebywanie pod wpływem w/w środków w czasie trwania zajęć. Na pomostach oraz jachtach obowiązuje zakaz palenia. Ni zastosowanie sie do powyższych ustaleń może skutkować natychmiastowym usunięciem ze szkolenia bez zwrotu poniesionych kosztów przez uczestnika.

8. Każda osoba zapisująca się na kurs oświadcza, czy potrafi pływać. Jeśli kursant nie posiada tej umiejętności obowiązuje go bezwzględny nakaz pływania w kamizelce asekuracyjnej. Kadra instruktorska zaleca używanie kamizelek asekuracyjnych wszystkim kursantom informując jednocześnie, że nie jest zobowiązana do egzekwowania umiejętności pływania oraz używania kamizelki asekuracyjnej przez kursanta w czasie zajęć. Ponadto osoba zapisująca się na kurs oświadcza, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań zdrowotnych

9. Osoby niepełnoletnie, zapisujące się na kurs, są zobowiązane do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do stałego używania kamizelek asekuracyjnych w czasie zajęć.

10. Wszystkie osoby uczestniczące w kursie muszą zorganizować sobie we własnym zakresie nocleg, dojazd, wyżywienie w czasie trwania kursu. W przypadku osób niepełnoletnich organizator ani kadra instruktorska nie odpowiada za dziecko między zajęciami. Nie odpowiada za jego transport, wyżywienie, nocleg. 

11.Kurs obejmuje zajęcia na wodzie i na przystani żeglarskiej w wyznaczonych godzinach.

ZASADY REZERWACJI
1. Rezerwacja miejsca odbywa się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej. Po zapisaniu się na kurs uczestnik wpłaca zadatek rezerwacyjny w ciągu 24 godzin od otrzymania maila potwierdzającego rezerwację. Brak wpłaty po upływie 24 godzin może oznaczać anulowanie rezerwacji. Opłacenie kursu po upływie 24 godzin od momentu rezerwacji nie zapewnia miejsca na szkoleniu. W takim przypadku organizator nie ma obowiązku do zwrotu wpłaconej z opóźnieniem kwoty na szkolenie..

2. Kurs opłacany jest w dwóch ratach:
500 pln przy rezerwacji miejsca,
druga wpłata przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego według informacji przekazanej przez organizatora.
Kurs może być opłacony również w całości w czasie rezerwacji miejsca.

3. Dane ze strony internetowej dotyczące wolnych miejsc na dany kurs są informacjami poglądowymi, potwierdzeniem rezerwacji jest otrzymanie maila zwrotnego, w którego treści znajduje się informacja o potwierdzeniu rezerwacji miejsca na danym kursie.

4. Rezerwacja miejsca i/lub wpłata na szkolenia jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

REZYGNACJA

1. Osoba zapisana na kurs może zrezygnować z uczestnictwa do 7 dni przed jego rozpoczęciem z przyczyn losowych po stronie uczestnika. W takim przypadku organizator może oddać wpłaconą kwotę lub przenieść ją na inny dogodny dla uczestnika termin. W przypadku kiedy uczestnik zapłacił cały kurs organizator zwróci mu pełną wpłaconą kwotę w ciągu 30 dni.

2. Przypadku kiedy osoba zapisana na kurs zrezygnuje z uczestnictwa poniżej 7 dni od rozpoczęcia szkolenia organizator nie ma obowiązku zwrotu wpłaconej przez uczestnika kwoty.

EGZAMIN NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO PZŻ.
1. Koszt egzaminu organizowanego przez PZŻ to dla osób uczących się (posiadających ważną legitymację) to 125 pln oraz 250 pln dla pozostałych. Egzamin nie jest częścią szkolenia żeglarskiego, organizowany jest po zakończeniu szkolenia.

2. Koszty te nie są wliczone w cenę kursu. Udział w egzaminie nie jest obowiązkowy.

3. Egzamin organizowany jest po zakończeniu szkolenia żeglarskiego według wytycznych Podmiotu organizującego egzamin. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

4. W przypadku nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie organizator wskaże inny dostępny termin w sezonie lub inne miejsce egzaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje można składać drogą mailową, Organizator ustosunkowuje się do nich w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian do niniejszego regulaminu, ze względu na zmiany w rozporządzeniach Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zmian wynikłych w czasie trwania sezonu do których organizator musi się odgórnie ustosunkować. W przypadku wprowadzenia zmian organizator poinformuje o tym swoich kursantów i pozwoli im podjąć decyzję o kontynuacji lub zakończeniu kursu. Ewentualny zwrot kosztów będzie ustalany indywidualnie w każdej zmianie.

3. W przypadku kiedy uczestnik nie zgadza się z regulaminem jest on zobowiązany do poinformowania o tym przed dokonaniem wpłaty za szkolenie. Reklamacja związana z brakiem akceptacji regulaminu złożona po opłaceniu kursu nie będzie brana pod uwagę i koszty nie będą zwracane. Reklamacje muszą być złożone przed dokonaniem wpłaty w formie mailowej.

4. Akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia szkolenia oraz przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo, z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. Uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną związanymi z prowadzonymi działaniami i projektami oraz oferowanymi usługami oraz zezwala na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby marketingowe w nośnikach elektronicznych, dokumentach, folderach, mediach społecznościowych itp. itd. oraz na stronie internetowej organizatora oraz firm współpracujących z organizatorem.

Oświadczam, że zapoznał się z jego regulaminem i akceptuje jego postanowienia.