Regulaminy

Zasady korzystania z systemu

Do Twojej dyspozycji system rezerwacji umożliwiający czarter jachtów online dostępny 24/7. System umożliwia Ci podgląd dostępnych jachtów na 7 dni do przodu. Jacht to kolumna, kolumny zaznaczone na szaro oznaczają, że jacht w danych godzinach jest już zarezerwowany. System jest jedynym narzędziem do czarteru jachtów. Rezerwację telefoniczne będą przyjmowane tylko na dzień bieżący.

1. Najedź na wybrane godziny czarteru na wybranym akwenie.

2. Kliknij przycisk rezerwuj, podaj swoje dane i przejdź dalej.

3.Opłać rezerwację w kwocie 50 zł. Jeżeli chciałbyś wypożyczyć jacht ze sternikiem/instruktorem, wpisz taką informację w polu „uwagi” Resztę opłaty za czarter dokonasz bezpośrednio przed czarterem na przystani gotówką.

4.Na podany adres mail przyślemy potwierdzenie rezerwacji. Rezerwację możesz anulować klikając w link z maila.

5.Anulowanie rezerwacji do 24 godzin przed planowanym czarterem przenosi Twoją wpłatę na kolejny wybrany przez Ciebie czarter. Na adres mailowy otrzymasz jednorazowy kod rezerwacyjny, który musisz wpisać przy kolejnej rezerwacji.

6.Anulowanie w okresie poniżej 24 godzin przed planowanym czarterem powoduję brak możliwości przeniesienia wpłaty/lub zwroty opłaty rezerwacyjnej.

7.Do czarteru jachtów wymagany patent żeglarza jachtowego i/lub umiejętności prowadzenia jachtów i znajomość etykiety i dobrej praktyki żeglarskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub ewentualnych problemów z użytkowaniem systemu prosimy o kontakt telefoniczny. Jesteśmy do dyspozycji telefonicznej codziennie w godzinach 10-18.

Regulamin czarteru jachtów - system rezerwacji

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi wynajmu jachtów poprzez system rezerwacji online.

2. Dane kontaktowe:

Fundacja Nowe Żeglarstwo z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469

Numer kontaktowy: 693 282 142

Adres mailowy: akademia@nowezeglarstwo.pl

Biuro obsługi klienta: Marina Krzyżowniki, ul. Nad jeziorem, 60-456 Poznań

DEFINICJE

1. Regulamin - stanowi niniejszy dokument.

2. Sprzedawca - Fundacja Nowe Żeglarstwo z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469

2. System rezerwacji - prowadzony i zarządzany przez Fundację Nowe Żeglarstwo, dostępny w domenie www.nowezeglarstwo.pl. Służy do zarządzania jachtami, rezerwacją i wynajmem jachtów. 

3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoście prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywac prawa i zaciągać zobowiązania, ktora wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.nowezeglarstwo.pl, która uzyska dostęp do świadczonych usług zawartych w regulaminie.

4. Operator płatności - PAY PRO S.A. ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779 236 98 87, REGON: 301345068.

5. Klient - użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający usługi w ramach umowy zawartej poprzez system rezerwacji.

6. Czarter jachtu - usługa będąca przedmiotem oferty.

7. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży usługi na warunkach określonych przez sprzedawcę, w szczególności zawierających cenę i rodzaj oferowanej usługi, przy wykorzystaniu systemu rezerwacji.

8. Transakcje - Procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży usługi między sprzedawcą a klientem.

9. Umowa - umowa czarterowa, w której sprzedawca zobowiązuje się odpłatnie, w określonym terminie, wynająć klientowi jacht, na warunkach określonych w regulaminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji i zawarcia umowy.

2. Klient może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowej od sprzedawcy.

3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

4. Wszystkie dane dotyczące klienta przechowywane są na serwerach sprzedawcy.

5. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez sprzedawcę należy zgłaszać drogą mailową na adres akademia@nowezeglarstwo.pl w ciągu 7 dni od od wystąpienia przyczyny reklamacji.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia rezerwacji. Składając reklamację klient powinien wskazać przyczynę reklamacji oraz zawrzeć szczegółowy opis roszczenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może do 24 godzin przez realizacją usługi odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez system rezerwacyjny lub mailowo na akademia@nowezeglarstwo.pl lub telefonicznie.
3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Powyższy regulamin określa warunki rezerwacji jachtu poprzez system rezerwacji.

2. Regulamin czarteru jachtów określający warunki czarteru oraz umowa czarteru stanowią integralną część całej procedury wynajmu oferowanego przez sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w momencie publikacji ich na stronie internetowej www.nowezeglarstwo.pl. Do umów zawartych przez zmianą regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w dacie złożenia rezerwacji przez klienta.

3. Klient korzystający z systemu rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia oferowanej usługi oraz przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo, z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469, zwaną dalej administratorem danych osobowych.

Regulamin czarteru jachtów Sigma Club i Mariner 24

Niniejszy regulamin określa warunki najmu jachtów Sigma Club oraz Mariner 24 zwanych dalej “jachtem” przez Fundację Nowe Żeglarstwo zwanej dalej “Armatorem” a osobami korzystającymi z czarteru nazywanymi dalej “Najmującymi”

1.Każdy Najmujący zobowiązany jest stosować się do Regulaminu oraz zaleceń armatora.

2.Przedmiotem najmu jest jacht wymieniony w umowie najmu, z przeznaczeniem do użytku wyłącznie w celach turystycznych na Jeziorze Kierskim/Powidzkim przy maksymalnej sile wiatru do 5° w skali Beauforta w momencie wypłynięcia jachtu na jezioro przez najmującego.

3.Najmujący jest zobowiązany do posiadania niezbędnych umiejętności do korzystania z jachtu, a jeśli wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, do posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy i/lub odpowiednich uprawnień. W przypadku stwierdzenia przez obsługę przystani jachtowej, że najemca nie posiada ww. umiejętności, armator ma prawo odmówić wydania jachtu lub nakazać jego natychmiastowy zwrot. Armator ma również prawo do kontroli posiadanych uprawnień przez najemcę w trakcie okresu najmu.

4.Najmujący zapewnia, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby posiadające patent żeglarza jachtowego PZŻ lub wiedzę i umiejętności. w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych. Na wynajmującym spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności, znajomości przepisów oraz przestrzegania dobrej praktyki żeglarskiej. Najmujący jest zobowiązany we własnym zakresie do zapoznania się z przepisami prawa obowiązującymi na danym akwenie, m. in dotyczącymi strefy ciszy

5.Wyłącznie najmujący odpowiada za osoby korzystające z wypożyczanego jachtu. Najmujący oraz załoga oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że korzystanie ze sprzętu żeglarskiego wiąże się z ryzykiem zagrożenia  wypadkami, kontuzjami lub innymi urazami fizycznymi, jak również ryzykiem wystąpienia szkód majątkowych. Korzystanie z jachtu na wodzie wiąże się z naturalnym ryzykiem wywrotki, co stwarza bezpośrednie zagrożenie utonięcia lub wychłodzenia organizmu oraz uszkodzeń ciała. Armator zaleca korzystanie z kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, rękawiczek żeglarskich oraz odpowiedniego obuwia z miękką podeszwą. Osoby korzystające ze sprzętu żeglarskiego w nieodpowiednim stroju lub obuwiu robią to wyłącznie na własne ryzyko. Armator zaleca posiadanie odzieży na przebranie oraz trzymanie rzeczy osobistych w wodoszczelnych workach, jak również zaopatrzenie się w opakowania wodoszczelne na telefon komórkowy oraz wpisanie do telefonu numeru ratunkowego WOPR, Policji  oraz armatora jachtu.

6.Armator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz inne przedmioty najmujących pozostawione na przystani jachtowej oraz zabierane ze sobą na wodę.   

7.Armator zapewnia dla każdego członka załogi kamizelki asekuracyjne. Armator zaleca używania kamizelek asekuracyjnych przez wszystkich członków załogi. Obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej ma każda osoba nie umiejąca pływać oraz osoby niepełnoletnie a w szczególności dzieci. Armator nie jest zobowiązany do sprawdzenia umiejętności pływania przez najmujących oraz do sprawdzenia czy w czasie żeglugi kamizelki są założone. Armator nie zapewnia ubezpieczenia najmującym w czasie czarteru. Najmujący samodzielnie musi zadbać o ubezpieczenie dla siebie oraz załogi.

8.Najemcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu wodnego odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

9.Na jachcie podczas żeglugi może przebywać ilość osób zapisana w instrukcji obsługi i certyfikatach użytkowania jachtu.

10.Przed i podczas korzystania ze sprzętu wodnego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Nie wypożycza się sprzętu wodnego osobom stwarzającym podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

11.Najmujący zobowiązuje się używać powierzonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, dobrymi zasadami sztuki żeglarskiej oraz zwrócić armatorowi sprzęt w stanie niepogorszonym. Najmujący nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem. Zabrania się wykorzystywania jachtów do prowadzenia szkoleń i egzaminów żeglarskich bez wiedzy i zgody armatora.

12.Armator zobowiązuje się przekazać jacht z kompletnym wyposażeniem żeglarskim i sprzętem asekuracyjnym. Po stronie najmującego jest sprawdzenie stanu jachtu i wyposażenia, w tym środków asekuracyjnych przed wypłynięciem jachtu na jezioro. Wypłynięcie jachtu na jezioro jest jednoznaczne z potwierdzeniem sprawdzenia stanu jachtu i osprzętu oraz potwierdzeniem, że jacht jest w pełni sprawny.

13.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie jachtu, w przypadku gdy do zniszczenia doszło na skutek okoliczności zawinionych przez najemcę. Najemca ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku nieprawidłowego korzystania z jachtu (w szczególności w wyniku spowodowania kolizji).

14.Jacht jest ubezpieczony w zakresie OC, NNW i JACHT-CASCO. W przypadku awarii lub innej szkody najmujący zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia armatora i natychmiastowego zakończenia żeglugi i jeśli to możliwe powrotu do portu. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za jacht i wyposażenie w okresie objętym umową najmu. Jeżeli szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC i Casco polisy ubezpieczeniowej udziałem własnym w szkodzie obciąża się najemcę.                                                                                                   

15.Ryzyko utraty i uszkodzenia jachtu i jego wyposażenia obciąża najemcę od chwili wydania mu jachtu przez armatora do chwili zwrócenia jachtu przez najemcę armatorowi. Ryzyko to nie dotyczy szkód, które zostaną pokryte (wypłacone) przez towarzystwo lub zakład ubezpieczeń, z którym armator zawarł polisę ubezpieczeniową. Wysokość strat oceniana jest przez armatora, zgodnie z faktycznym stanem oraz przy uwzględnieniu wartości rynkowej

16.Jachty wydawane są od godziny 10:00 i muszą być zwrócone armatorowi do godziny 18:00 tego samego dnia. Jachty nie są wynajmowane na okres dłuższy, w tym na doby. Armator ma prawo wynająć jacht kolejnej oczekującej załodze, jeżeli najmujący nie pojawi się na przystani na godzinę po ustalonym czasie czarteru.W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż 30 minut po ustalonej godzinie w ustalonym dniu, najemca automatycznie przedłuża jej wypożyczenie na następną godzinę. W przypadku zwrotu jachtu powyżej 30 min, po godzinie 18:00 zostanie naliczona podwójna stawka za czarter, licząc pełną godzinę. Do kwoty czarteru doliczona zostanie godzina pracy osoby obsługującej czarter w wysokości 50zł/h. Kwota należna zostanie doliczona do okresu czarteru. Od zasady tej można odstąpić za porozumieniem stron.

17.W przypadku zaistnienia awarii w okresie trwania rejsu powodującej wyłączenie jachtu z eksploatacji, niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających żeglugę, ewentualnie innych zdarzeń powodujących przerwy w rejsie, za które armator nie ponosi odpowiedzialności najemcy nie przysługuje zwrot opłaty czarterowej lub jej pomniejszenie o niewykorzystany okres najmu.

18.Bez zgody armatora najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu, konstrukcji i ustawień przełożeń w olinowaniu na użytkowanym jachcie.

19.Armator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno – prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy np. awaria, zatonięcie, kradzież, spalenie się jachtu, zmiana przystani.   

20.Armator informuje, że wejście na jacht przez Najmującego jest jednoznaczne z zawarciem umowy na czarter jachtu i akceptacją regulaminu i umowy.                     

21.Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia oferowanej usługi oraz przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo, z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469, zwaną dalej administratorem danych osobowych.                                                                                                 

22.Osoba korzystająca z wypożyczonego sprzętu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Fundację Nowe Żeglarstwo wizerunku uwiecznionego w postaci zdjęć i filmów w trakcie korzystania ze sprzętu, wyłącznie w celach promowania ich działalności (zgodnie z Ustawą  z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U nr 1994, Nr, 24, Poz. 83).

*Brak zgody na wykorzystanie wizerunku może skutkować nie podpisaniem umowy i wydaniem jachtu w czarter. Armator może odstąpić od wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku za porozumieniem stron.

23.Regulamin stanowi integralną część umowy najmu jachtu.

24.Najmujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Regulamin karnetu na czarter jachtów

1.Wydawcą karnetu jest Fundacja Nowe Żeglarstwo.

2.Karnet jest dokumentem uprawniającym posiadacza do korzystania z oferty wymienionej na zakupionym karnecie, czarteru jachtu wg typu i w wyznaczonym terminie.

3.Karnet po zakupie nie podlega zwrotowi oraz nie może być wymieniony na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, nie może być również zwrócony wydawcy.

4.W przypadku nie wykorzystania całego limitu z oferty karnetu kupujący nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanej kwoty, oraz przedłużenia ważności karnetu.

5.Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia karnetu, czy utraty jego ważności po jego przekazaniu.

6.W przypadku przekroczenia limitu godzin do wykorzystania wydawca za przekroczony okres naliczy koszt czarteru według obowiązującego cennika.

7.Kupujący opłaca karnet poprzez system online, dostępny na stronie internetowej wydawcy, przed rozpoczęciem pierwszego czarteru. Nabywca zobowiązuje się do jednorazowej zapłaty za karnet wg obowiązującego cennika i rodzaju karnetu.

8.Karnet może być realizowany tylko na usługę opisaną na karnecie na Jeziorze Kierskim/Powidzkim.

9.Karnet może zrealizować wyłącznie kupujący, nie mogą z niego korzystać osoby trzecie, chyba że opis karnetu stanowi inaczej.

10.Każdy karnet ma uwzględniony okres ważności. Data ważności podana jest na karnecie. Okres ważności nie podlega wydłużeniu, jeżeli nie zostanie zrealizowany. Wydawca zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu ważności karnetu ze względu na warunki atmosferyczne, uszkodzenia sprzętu lub konieczność zakończenia sezonu ze względu na zakończenie sezonu przez cały kompleks wypoczynkowy którego częścią jest przystań żeglarska.

11.Nabywca zobowiązany jest do podania numeru karnetu przy rezerwacji. Każdorazowo przy wypożyczeniu jachtu korzystający musi wypełnić umowę udostępnienia jachtu.

12.Minimalny jednorazowy okres czarteru wynosi 2 godziny jednego dnia, niezależnie czy cały ten okres został wykorzystany. Maksymalny jednorazowy okres czarteru wynosi 8 godzin jednego dnia. Okres jednorazowego czarteru naliczany jest od 2 do 8 godzin. Na dany numer karnetu można wypożyczyć tylko jeden jacht.

13.Wykorzystane godziny czarteru będą zapisywane w formie online w ciągu 24 godzin po odbytym czarterze. Korzystający ma możliwość sprawdzenia salda godzin na przystani. W przypadku wykorzystania limitu godzin, kolejne godziny czarteru będą rozliczane wg. cennika.

13.Wydawca ma prawo odmówić realizacji karnetu w przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia karnetu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych korzystającego i numeru zapisanego na nim.

14.Regulamin karnetu i regulamin czarteru jachtów są integralną częścią karnetu.

15.Użytkownik karnetu potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi regulaminami karnetu  i czarteru jachtów i akceptuje ich treść.