Regulaminy

Zasady korzystania z systemu rezerwacji online/Regulamin czarteru jachtów

Zasady korzystania z jednorazowego czarteru:

Do Twojej dyspozycji system rezerwacji umożliwiający czarter jachtów online dostępny 24/7. System umożliwia Ci podgląd dostępnych jachtów na 7 dni do przodu. Jacht to kolumna, kolumny zaznaczone na szaro oznaczają, że jacht w danych godzinach jest już zarezerwowany. System jest jedynym narzędziem do czarteru jachtów. Rezerwacje telefoniczne będą przyjmowane tylko na dzień bieżący.

Procedura rezerwacji jednorazowego czarteru:

1. Wybierz model jachtu, wybierz akwen i najedź na wybrane dostępne godziny czarteru i kliknij przycisk rezerwuj.

2. Wpisz dane, zaakceptuj wymagane zgody i przejdź dalej klikając rezerwuj.

3.Opłać rezerwację w kwocie 70 zł. Jeżeli chcesz wypożyczyć jacht ze sternikiem/instruktorem, wpisz taką informację w polu „uwagi”. Potwierdzenie obecności instruktora prześlemy mailowo w osobnej wiadomości w ciągu 24 godzin. Resztę opłaty za czarter dokonasz bezpośrednio przed czarterem na przystani gotówką, BLIKiem lub przelewem.

4.Na podany adres mail przyślemy potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacje możesz anulować klikając w link z maila.

5.Anulowanie rezerwacji do 2 godzin przed planowanym czarterem przenosi Twoją wpłatę na kolejny wybrany przez Ciebie czarter. Na adres mailowy otrzymasz jednorazowy rezerwacyjny kod karnetu, który musisz wpisać przy kolejnej rezerwacji.

6.Anulowanie w okresie poniżej 2 godzin przed planowanym czarterem powoduję brak możliwości przeniesienia wpłaty/lub zwroty opłaty rezerwacyjnej.

7.Do czarteru jachtów wymagany patent żeglarza jachtowego i/lub umiejętności prowadzenia jachtów i znajomość etykiety i dobrej praktyki żeglarskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub ewentualnych problemów z użytkowaniem systemu prosimy o kontakt telefoniczny. Jesteśmy do dyspozycji telefonicznej codziennie w godzinach 10-18.

Zasady korzystania z wykorzystaniem karnetu:

Karnet możesz realizować poprzez system rezerwacji online dostępny 24/7. System umożliwia Ci podgląd dostępnych jachtów na 21 dni do przodu. Jacht to kolumna, kolumny zaznaczone na szaro oznaczają, że jacht w danych godzinach jest już zarezerwowany. System jest jedynym narzędziem do czarteru jachtów. Rezerwację telefoniczne będą przyjmowane tylko na dzień bieżący. W takim przypadku procedura odjęcia godzin z puli odbędzie się na przystani z pomocą obsługi.

Procedura rezerwacji z wykorzystaniem karnetu:

(dotyczy karnetu na cały sezon oraz jednorazowego karnetu)

1. Kliknij w link lub przejdź do strony rezerwacji zgodnie z informacjami w lewym dolnym rogu strony rezerwacji. "Mam już karnet"

1. Najedź na wybrane godziny czarteru na wybranym akwenie, kliknij przycisk rezerwuj.

2. Wpisz numer karnetu, zaakceptuj wymagane zgody i potwierdź klikając przycisk rezerwuj.

4.Na podany adres mail przyślemy potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacje możesz anulować klikając w link z maila.

5.Anulowanie rezerwacji do 2 godzin przed planowanym czarterem spowoduje wysłanie jednorazowego kodu karnetu do wykorzystania przy kolejnej rezerwacji.

6.Anulowanie w okresie poniżej 2 godzin przed planowanym czarterem powoduje brak możliwości zwrotu godzin.

7.Do czarteru jachtów wymagany patent żeglarza jachtowego i/lub umiejętności prowadzenia jachtów i znajomość etykiety i dobrej praktyki żeglarskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub ewentualnych problemów z użytkowaniem systemu prosimy o kontakt telefoniczny. Jesteśmy do dyspozycji telefonicznej codziennie w godzinach 10-18.

Regulamin czarteru jachtów - system rezerwacji

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi wynajmu jachtów poprzez system rezerwacji online.

2. Dane kontaktowe:

Fundacja Nowe Żeglarstwo z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469

Numer kontaktowy: 693 282 142

Adres mailowy: poznan@nowezeglarstwo.pl

Biuro obsługi klienta: Marina Krzyżowniki, ul. Nad jeziorem 21, 60-456 Poznań

DEFINICJE

1. Regulamin - stanowi niniejszy dokument.

2. Sprzedawca - Fundacja Nowe Żeglarstwo z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469

2. System rezerwacji - prowadzony i zarządzany przez Fundację Nowe Żeglarstwo, dostępny w domenie www.nowezeglarstwo.pl. Służy do zarządzania jachtami, rezerwacją i wynajmem jachtów.

3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoście prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.nowezeglarstwo.pl, która uzyska dostęp do świadczonych usług zawartych w regulaminie.

4. Operator płatności - PAY PRO S.A. ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779 236 98 87, REGON: 301345068.

5. Klient - użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający usługi w ramach umowy zawartej poprzez system rezerwacji.

6. Czarter jachtu - usługa będąca przedmiotem oferty.

7. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży usługi na warunkach określonych przez sprzedawcę, w szczególności zawierających cenę i rodzaj oferowanej usługi, przy wykorzystaniu systemu rezerwacji.

8. Transakcje - Procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży usługi między sprzedawcą a klientem.

9. Umowa - umowa czarterowa, w której sprzedawca zobowiązuje się odpłatnie, w określonym terminie, wynająć klientowi jacht, na warunkach określonych w regulaminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji i zawarcia umowy.

2. Klient może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowej od sprzedawcy.

3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

4. Wszystkie dane dotyczące klienta przechowywane są na serwerach sprzedawcy.

5. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez sprzedawcę należy zgłaszać drogą mailową na adres akademia@nowezeglarstwo.pl w ciągu 7 dni od wystąpienia przyczyny reklamacji.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia rezerwacji. Składając reklamację klient powinien wskazać przyczynę reklamacji oraz zawrzeć szczegółowy opis roszczenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może do 2 godzin przez realizacją usługi odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez system rezerwacyjny wycofując rezerwacje zgodnie z instrukcjami.
3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Powyższy regulamin określa warunki rezerwacji jachtu poprzez system rezerwacji.

2. Regulamin czarteru jachtów określający warunki czarteru oraz umowa czarteru stanowią integralną część całej procedury wynajmu oferowanego przez sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w momencie publikacji ich na stronie internetowej www.nowezeglarstwo.pl. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w dacie złożenia rezerwacji przez klienta.

3. Klient korzystający z systemu rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia oferowanej usługi oraz przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo, z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469, zwaną dalej administratorem danych osobowych.

Regulamin czarteru jachtów Sigma Club i Mariner 24

Niniejszy regulamin określa warunki najmu jachtów Sigma Club oraz Mariner 24 zwanych dalej “jachtem” przez Fundację Nowe Żeglarstwo zwanej dalej “Armatorem” a osobami korzystającymi z czarteru nazywanymi dalej “Najmującymi”

1.Każdy Najmujący zobowiązany jest stosować się do Regulaminu oraz zaleceń Armatora.

2.Przedmiotem najmu jest jacht wymieniony w umowie najmu, z przeznaczeniem do użytku wyłącznie w celach turystycznych na Jeziorze Kierskim/Powidzkim przy maksymalnej sile wiatru od 0° do 5° w skali Beauforta w momencie wypłynięcia jachtu na jezioro przez najmującego. W przypadku większej siły wiatru lub prognoz przewidujących pogorszenie się warunków atmosferycznych obsługa ma prawo zamknąć port. W takiej sytuacji wszelkie rezerwacje zostaną anulowane. W takich przypadkach wpłacona kwota lub zarezerwowane godziny nie przepadną i najmujący będzie miał prawo wykorzystać je w późniejszym okresie sezonu.

3.Najmujący jest zobowiązany do posiadania niezbędnych umiejętności do korzystania z jachtu, a jeśli wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa do posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy i/lub odpowiednich uprawnień. W przypadku stwierdzenia przez obsługę przystani jachtowej, że najemca nie posiada ww. umiejętności, armator ma prawo odmówić wydania jachtu lub nakazać jego natychmiastowy zwrot. Armator ma również prawo do kontroli posiadanych uprawnień przez najemcę w trakcie okresu najmu.

4.Najmujący zapewnia, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby posiadające patent żeglarza jachtowego PZŻ lub wiedzę i umiejętności. w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych. Na wynajmującym spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności, znajomości przepisów oraz przestrzegania dobrej praktyki żeglarskiej. Najmujący jest zobowiązany we własnym zakresie do zapoznania się z przepisami prawa obowiązującymi na danym akwenie, m. in dotyczącymi strefy ciszy i miejsc niebezpiecznych.

5.Wyłącznie najmujący odpowiada za osoby korzystające z wypożyczanego jachtu. Najmujący oraz załoga oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że korzystanie ze sprzętu żeglarskiego wiąże się z ryzykiem zagrożenia  wypadkami, kontuzjami lub innymi urazami fizycznymi, jak również ryzykiem wystąpienia szkód majątkowych. Korzystanie z jachtu na wodzie wiąże się z naturalnym ryzykiem wywrotki, co stwarza bezpośrednie zagrożenie utonięcia lub wychłodzenia organizmu oraz uszkodzeń ciała. Armator zaleca korzystanie z kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, rękawiczek żeglarskich oraz odpowiedniego obuwia z miękką podeszwą. Osoby korzystające ze sprzętu żeglarskiego w nieodpowiednim stroju lub obuwiu robią to wyłącznie na własne ryzyko. Armator zaleca posiadanie odzieży na przebranie oraz trzymanie rzeczy osobistych w wodoszczelnych workach, jak również zaopatrzenie się w opakowania wodoszczelne na telefon komórkowy oraz wpisanie do telefonu numeru ratunkowego WOPR, Policji  oraz armatora jachtu.

Numer alarmowy nad wodą - 601 100 100, Numer alarmowy - 112, Numer armatora jachtu - 693 282 142

6.Armator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz inne przedmioty najmujących pozostawione na przystani jachtowej oraz zabierane ze sobą na wodę.

7.Armator zapewnia dla każdego członka załogi kamizelki asekuracyjne. Armator zaleca używania kamizelek asekuracyjnych przez wszystkich członków załogi. Obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej ma każda osoba nie umiejąca pływać oraz osoby niepełnoletnie a w szczególności dzieci. Armator nie jest zobowiązany do sprawdzenia umiejętności pływania przez najmujących oraz do sprawdzenia czy w czasie żeglugi kamizelki są założone. Armator nie zapewnia ubezpieczenia najmującym w czasie czarteru. Najmujący samodzielnie musi zadbać o ubezpieczenie dla siebie oraz załogi.

8.Najemcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu wodnego odpowiadają rodzice lub opiekunowie. W przypadku kiedy sternik jachtu jest osobą niepełnoletnią posiadającą odpowiednie uprawnienia umowa czarteru zawierana jest przez dorosłego opiekuna będącego na jachcie/asekuracji podczas trwania czarteru. Opiekun potwierdza wzięcie na siebie odpowiedzialność za jacht oraz załogę w czasie trwania czarteru.

9.Na jachcie podczas żeglugi może przebywać ilość osób zapisana w instrukcji obsługi i certyfikatach użytkowania jachtu.

10.Przed i podczas korzystania ze sprzętu wodnego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Nie wypożycza się sprzętu wodnego osobom stwarzającym podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Zakaz dotyczy zarówno sternika jachtu jak i załogi. W przypadku stwierdzenia przez obsługę podejrzenia przebywania pod wpływem ww środków obsługa anuluje czarter bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów oraz przeniesienia wpłaty.

11.Najmujący zobowiązuje się używać powierzonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, dobrymi zasadami sztuki żeglarskiej oraz zwrócić armatorowi sprzęt w stanie niepogorszonym. Najmujący nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem. Zabrania się wykorzystywania jachtów do prowadzenia zajęć/szkoleń i egzaminów żeglarskich bez wiedzy i zgody armatora.

12.Armator zobowiązuje się przekazać jacht z kompletnym wyposażeniem żeglarskim i sprzętem asekuracyjnym. Po stronie najmującego jest sprawdzenie stanu jachtu i wyposażenia, w tym środków asekuracyjnych przed wypłynięciem jachtu na jezioro. Wypłynięcie jachtu na jezioro jest jednoznaczne z potwierdzeniem sprawdzenia stanu jachtu i osprzętu oraz potwierdzeniem, że jacht jest w pełni sprawny.

Wyposażenie jachtu Sigma Club:

Kamizelki asekuracyjne: 4 sztuki (w przypadku większej załogi kamizelki zostaną uzupełnione),

Wiosła: 2 sztuki,

Apteczka: 1 sztuka,

Wyposażenie jachtu Mariner 24:

Kamizelki asekuracyjne: 8 sztuk,

Wiosła: 2 sztuki,

Apteczka: 1 sztuka,

Gaśnica: 1 sztuka,

13.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie jachtu, w przypadku gdy do zniszczenia doszło na skutek okoliczności zawinionych przez najemcę. Najemca ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku nieprawidłowego korzystania z jachtu (w szczególności w wyniku spowodowania kolizji).

14.Jacht jest ubezpieczony w zakresie OC, NNW i JACHT-CASCO. W przypadku awarii lub innej szkody najmujący zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia armatora i natychmiastowego zakończenia żeglugi i jeśli to możliwe powrotu do portu. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za jacht i wyposażenie w okresie objętym umową najmu. Jeżeli szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC i Casco polisy ubezpieczeniowej udziałem własnym w szkodzie obciąża się najemcę.

15.Ryzyko utraty i uszkodzenia jachtu i jego wyposażenia obciąża najemcę od chwili wydania mu jachtu przez armatora do chwili zwrócenia jachtu przez najemcę armatorowi. Ryzyko to nie dotyczy szkód, które zostaną pokryte (wypłacone) przez towarzystwo lub zakład ubezpieczeń, z którym armator zawarł polisę ubezpieczeniową. Wysokość strat oceniana jest przez armatora, zgodnie z faktycznym stanem oraz przy uwzględnieniu wartości rynkowej

16.Jachty wydawane są od godziny 10:00 i muszą być zwrócone armatorowi do godziny 18:00 tego samego dnia. Jachty nie są wynajmowane na okres dłuższy, w tym na doby. Armator ma prawo wynająć jacht kolejnej oczekującej załodze, jeżeli najmujący, który dokonał rezerwacji nie pojawi się na przystani w ciągu 30 minut po ustalonym czasie startu czarteru i nie powiadomi armatora o spóźnieniu. Jednorazowe spóźnienie to okres oddania jachtu powyżej 5 minut po ustalonym zakończenia czarteru.  W przypadku zwrotu jachtu w okresie późniejszym naliczana zostanie kara finansowa.  Za każde 30 minut spóźnienia armator nalicza karę w wysokości 100 zł na najmującego. Kwota należna zostanie doliczona do okresu czarteru. Kara finansowa zostanie nałożona zarówno na najmującego korzystającego z jednorazowego czarteru jak i najmującego posiadającego karnet czarterowy na sezon. Od zasady tej można odstąpić za porozumieniem stron.

17.W przypadku zaistnienia awarii w okresie trwania rejsu powodującej wyłączenie jachtu z eksploatacji, niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających żeglugę, ewentualnie innych zdarzeń powodujących przerwy w rejsie, za które armator nie ponosi odpowiedzialności najemcy nie przysługuje zwrot opłaty czarterowej lub jej pomniejszenie o niewykorzystany okres najmu.

18.Bez zgody armatora najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu, konstrukcji i ustawień przełożeń w olinowaniu na użytkowanym jachcie.

19.Armator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno – prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy np. awaria, zatonięcie, kradzież, spalenie się jachtu, zmiana przystani.

20.Armator informuje, że wejście na jacht przez Najmującego jest jednoznaczne z zawarciem umowy na czarter jachtu i akceptacją regulaminu i umowy.

21.Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia oferowanej usługi oraz przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo, z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469, zwaną dalej administratorem danych osobowych.

22.Osoba korzystająca z wypożyczonego sprzętu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Fundację Nowe Żeglarstwo wizerunku uwiecznionego w postaci zdjęć i filmów w trakcie korzystania ze sprzętu, wyłącznie w celach promowania ich działalności (zgodnie z Ustawą  z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U nr 1994, Nr, 24, Poz. 83).

*Brak zgody na wykorzystanie wizerunku może skutkować nie podpisaniem umowy i wydaniem jachtu w czarter. Armator może odstąpić od wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku za porozumieniem stron.

23.Regulamin stanowi integralną część umowy najmu jachtu.

24.Najmujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Regulamin karnetu na czarter jachtów

1.Wydawcą karnetu jest Fundacja Nowe Żeglarstwo.

2.Karnet jest dokumentem uprawniającym posiadacza do korzystania z oferty wymienionej na zakupionym karnecie, czarteru jachtu wg typu i w wyznaczonym terminie.

3.Karnet po zakupie nie podlega zwrotowi oraz nie może być wymieniony na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, nie może być również zwrócony Wydawcy.

4.W przypadku nie wykorzystania całego limitu z oferty karnetu kupujący nie ma możliwości zwrotu niewykorzystanej kwoty, oraz przedłużenia ważności karnetu.

5.Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia karnetu, czy utraty jego ważności po jego przekazaniu.

6.W przypadku przekroczenia limitu godzin do wykorzystania wydawca za przekroczony okres naliczy koszt czarteru według obowiązującego cennika.

7.Kupujący opłaca karnet poprzez stronę internetową Wydawcy przed rozpoczęciem pierwszego czarteru. Nabywca zobowiązuje się do jednorazowej zapłaty za karnet wg obowiązującego cennika i rodzaju karnetu.

8.Karnet może być realizowany tylko na usługę opisaną na karnecie na Jeziorze Kierskim.

9.Karnet może zrealizować kupujący i osoby przez niego upoważnione posiadające wymagane uprawnienia, chyba że opis karnetu stanowi inaczej.

10.Każdy karnet ma uwzględniony okres ważności. Data ważności podana jest na karnecie. Okres ważności nie podlega wydłużeniu, jeżeli nie zostanie zrealizowany. Wydawca zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu ważności karnetu ze względu na warunki atmosferyczne, uszkodzenia sprzętu lub konieczność zakończenia sezonu ze względu na zakończenie sezonu przez cały kompleks wypoczynkowy którego częścią jest przystań żeglarska.

11.Nabywca zobowiązany jest do podania numeru karnetu przy rezerwacji.

12.Minimalny jednorazowy okres czarteru w bazie Poznań wynosi 1 godzinę jednego dnia, niezależnie czy cały ten okres został wykorzystany. Maksymalny jednorazowy okres czarteru wynosi 8 godzin jednego dnia. Okres jednorazowego czarteru naliczany jest od 1 do 8 godzin. Na dany numer karnetu można wypożyczyć tylko jeden jacht.

13.Wykorzystane godziny czarteru będą zapisywane w formie online po rezerwacji jachtu. Korzystający ma możliwość sprawdzenia salda godzin na przystani oraz na stronie internetowej wydawcy ostatniego dnia każdego miesiąca sezonu. W przypadku wykorzystania limitu godzin, kolejne godziny czarteru będą rozliczane wg. cennika.

14.Wydawca ma prawo odmówić realizacji karnetu w przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia karnetu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych korzystającego i numeru zapisanego na nim.

15.Regulamin karnetu i regulamin czarteru jachtów są integralną częścią karnetu.

16.Użytkownik karnetu potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi regulaminami karnetu  i czarteru jachtów i akceptuje ich treść.