Regulamin Fundacji Nowe Żeglarstwo zwanej dalej organizatorem – Poznań.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Kursy prowadzone przez Fundację Nowe Żeglarstwo są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej.
 2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie i umowie.
 3. Organizator nie odpowiada za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania szkolenia poprzez nieodpowiedni ubiór oraz niedostosowanie do warunków pogodowych i zaleceń instruktora. Organizator sugeruje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia ze względu na warunki pogodowe, uszkodzenie sprzętu, problemy zdrowotne kadry, pozostałe zmiany niewynikające z winy organizatora. Kurs może nie odbyć się, jeśli zarezerwowanych jest mniej niż 20% zakładanych miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów kursów, zmian miejsc zajęć teoretycznych lub pozostałych nie wynikających z jego winy.
 5. Kurs może zostać przerwany lub niedokończony w ustalonym terminie ze względu na warunki pogodowe lub usterki sprzętu, nie dyspozycyjność kadry instruktorskiej ze względów zdrowotnych. W tej sytuacji organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uczestnik otrzymuję zwrot wpłaty na szkolenie pomniejszone o zrealizowane godziny zajęć.
 6. Fundacja Nowe Żeglarstwo prowadzi szkolenia żeglarskie w ramach działalności statutowej.

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie uczestnikom materiałów szkoleniowych, lub wskazania ich źródła, niezbędnych do ukończenia szkolenia.
 2. Organizator za pośrednictwem Instruktorów – trenerów będących na każdym jachcie lub w asekuracji na innym jachcie i/lub brzegu zobowiązuję się do zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom podczas trwania szkolenia.
 3. Organizator zapewnia, że instruktorzy posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia szkoleń.
 4. Organizator postara się zapewnić uczestnikowi jacht szkoleniowy z instruktorem do dyspozycji od poniedziałku do piątku i weekendy w czasie trwania szkolenia w godzinach 10:00 – 18:00. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin zajęć lub odwołanie zajęć w dniach świąt i wolnych od pracy. Dokładny grafik uczestnik ustala z instruktorem indywidualnie.
 5. W czasie zajęć praktycznych grupa będzie podzielona na jachty. Zajęcia odbywają się w grupach 3 osobowych + instruktor/asekuracja. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia grupy na jachcie ze względu na warunki pogodowe panujące na wodzie, nagłe uszkodzenia sprzętu lub niedyspozycyjność kadry instruktorskiej. Zwiększenia grupy może wynikać także z programu szkolenia, zagadnień gdzie potrzebna jest większa załoga do wykonywania manewrów lub przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem realizowanym przez kadrę instruktorską. Organizator zapewnia, że jachty będą używane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją bezpieczeństwa dotyczącą ilości przebywających na pokładzie osób i ilość ta nie będzie przekraczana.
 6. Organizator nie odpowiada za osoby, które nie zrealizowały całego planu kursu z własnej winy i w dniu zakończenia kursu nie posiadają wystarczającej wiedzy teoretyczno-praktycznej do zdobycia uprawnień żeglarza jachtowego PZŻ. W takich przypadkach uczestnikowi nie przysługuje możliwość nieodpłatnego doszkolenia po zakończeniu kursu.
 7. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:  działaniem siły wyższej, pogody utrudniającej i uniemożliwiającej prowadzenie kursu, uszkodzeń sprzętu, działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć, uniknąć lub miały charakter nieoczekiwany..

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 

 1. Każdy uczestnik kursów zobowiązany jest stosować się do regulaminu oraz zaleceń instruktorów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz inne przedmioty kursantów pozostawione w ośrodkach szkoleniowych oraz za sprzęt zabierany ze sobą na zajęcia na wodzie. Organizator informuje, że w czasie każdych zajęć istnieje ryzyko zamoczenia, uszkodzenia sprzętu, dlatego zaleca nie zabieranie ze sobą wartościowych rzeczy lub zaopatrzenie się w pokrowce i worki wodoodporne.
 3. Uczestnik oświadcza brak przeciwwskazań zdrowotnych i ruchowych do udziału w szkoleniu, oraz, że jest świadomy że udział w szkoleniu niesie za sobą możliwość zranienia, kalectwa, a nawet śmierci na skutek działania różnych sił natury oraz nie dostosowania się do zaleceń instruktora. Zdaję sobie sprawę, że uprawianie żeglarstwa jest sportem ekstremalnym, jak uprawianie innych sportów wodnych stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa. Świadomy/a jest, że w trakcie szkolenia mogą wystąpić nieprzewidywalne sytuacje, niezależne od woli stron, takie jak m. in: załamania pogody. W takim przypadku uczestnik zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od organizatora, pracowników, współpracowników oraz podwykonawców za szkody powstałe bez ich winy.
 4. W przypadku naruszenia zasad kursu lub nadmiernej nieobecności na zajęciach, powyżej 60 % nieobecności na przeprowadzonych już zajęciach (minimalna średnia intensywność uczestnictwa w szkoleniu to 1 zajęcia w tygodniu) uczestnik może zostać usunięty z listy kursantów bez możliwości zwrotu kosztów. Organizator może odstąpić od powyższych, umożliwiając kursantowi dokończenie kursu w wybranym wspólnie terminie w następnej edycji bez dodatkowych kosztów.
 5. Kursant ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 6. Uczestnik powinien pojawiać się na wszystkich zajęciach punktualnie.
 7. W trakcie trwania szkolenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zakazane jest również przebywanie pod wpływem w/w środków w czasie trwania zajęć. Na pomostach oraz jachtach obowiązuje zakaz palenia. Nie zastosowanie sie do powyższych ustaleń może skutkować natychmiastowym usunięciem ze szkolenia bez zwrotu poniesionych kosztów przez uczestnika.
 8. Każda osoba zapisująca się na kurs oświadcza, czy potrafi pływać. Jeśli kursant nie posiada tej umiejętności obowiązuje go bezwzględny nakaz pływania w kamizelce asekuracyjnej. Kadra instruktorska zaleca używanie kamizelek asekuracyjnych wszystkim kursantom informując jednocześnie, że nie jest zobowiązana do egzekwowania umiejętności pływania oraz używania kamizelki asekuracyjnej przez kursanta w czasie zajęć. Ponadto osoba zapisująca się na kurs oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w szkoleniu. Organizator zaleca zabieranie przez uczestników kursu odzieży na zmianę lub dodatkowej odzieży termicznej w przypadku pogorszenia się warunków pogodowych.
 9. Osoby niepełnoletnie, zapisujące się na kurs, są zobowiązane do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do stałego używania kamizelek asekuracyjnych w czasie zajęć.

 

ZASADY REZERWACJI

 

 1. Rezerwacja miejsca odbywa się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej. Po zapisaniu się na kurs uczestnik wpłaca zadatek rezerwacyjny w ciągu 24 godzin od otrzymania maila potwierdzającego rezerwację. Brak wpłaty po upływie 24 godzin może oznaczać anulowanie rezerwacji. Opłacenie kursu po upływie 24 godzin od momentu rezerwacji nie zapewnia miejsca na szkoleniu. W takim przypadku organizator nie ma obowiązku do zwrotu wpłaconej z opóźnieniem kwoty na szkolenie..
 2. Kurs opłacany jest w dwóch ratach:

           500 pln przy rezerwacji miejsca,

           druga wpłata przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego według informacji przekazanej przez organizatora.

           Kurs może być opłacony również w całości w czasie rezerwacji miejsca.

 1. Dane ze strony internetowej dotyczące wolnych miejsc na dany kurs są informacjami poglądowymi, potwierdzeniem rezerwacji jest otrzymanie maila zwrotnego, w którego treści znajduje się informacja o potwierdzeniu rezerwacji miejsca na danym kursie.
 2. Rezerwacja miejsca i/lub wpłata na szkolenia jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Pełna opłata za szkolenie należy się Organizatorowi niezależnie od tego czy uczestnik wykona pełny plan szkolenia czy przerwie szkolenie z własnej winy w czasie trwania kursu.

 

REZYGNACJA

 

 1. Osoba zapisana na kurs może zrezygnować z uczestnictwa do 14 dni przed jego rozpoczęciem z przyczyn losowych po stronie uczestnika. W takim przypadku Organizator może przenieść wpłaconą kwotę na inny dogodny dla uczestnika termin w trwającym sezonie żeglarskim. W przypadku kiedy uczestnik opłacił cały kurs i nie może wziąć udziału w szkoleniu Organizator zwróci mu tylko wpłaconą kwotę 2 raty bez zwrotu zaliczki w ciągu 30 dni od terminu rozpoczęcia szkolenia..
 2. W przypadku kiedy osoba zapisana na kurs zrezygnuje z uczestnictwa poniżej 14 dni od rozpoczęcia szkolenia organizator nie ma obowiązku zwrotu wpłaconej przez uczestnika kwoty i wyznaczenia innego terminu szkolenia. Dodatkowo w takim przypadku uczestnik zobowiązany jest do opłacenia szkolenia w pełnej kwocie, ze względu na poniesione przez Organizatora koszty przygotowania szkolenia i kadry instruktorskiej dla danej grupy. Opłata powinna nastąpić do 30 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.

 

EGZAMIN NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO PZŻ.

 

 1. Koszt egzaminu organizowanego przez PZŻ to dla osób uczących się (posiadających ważną legitymację) to 125 pln oraz 250 pln dla pozostałych. Egzamin nie jest częścią szkolenia żeglarskiego, organizowany jest po zakończeniu szkolenia.
 2. Koszty te nie są wliczone w cenę kursu. Udział w egzaminie nie jest obowiązkowy.
 3. Egzamin organizowany jest po zakończeniu szkolenia żeglarskiego według wytycznych Podmiotu organizującego egzamin. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 4. W przypadku nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie organizator wskaże inny dostępny termin w sezonie lub inne miejsce egzaminu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Uczestnik wyraża  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo, z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4, 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469, zwaną dalej administratorem danych osobowych..

Zgodnie z obowiązującym prawem od dnia 25 maja 2018 i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Fundacja Nowe Żeglarstwo wprowadza politykę RODO.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO),  jest Fundacja Nowe Żeglarstwo, prowadząca organizację pod adresem, os. Rusa 24/4, 61-245 Poznań, posiadająca numer NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469, zwana dalej „Fundacją”

 

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi wynajmu jachtu, cumowania, prowadzenia szkolenia itp), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Nie podanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
2. Twoje dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, dla poinformowania Cię o promocjach, terminach szkoleń i rejsów i naszej bieżącej działalności i projektach, którymi się zajmujemy. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.

Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny i uzasadniony z punktu widzenia celów i ich gromadzenia.

Przekazywanie danych:
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do partnerów „Fundacji” bez Twojej wiedzy i zgody, z wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie tych danych wynika z Twojego zlecenia podjęcia czynności i konieczności przekazania danych partnerowi „Fundacji”.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty współpracujące z Fundacją m. in w sprawach organizacyjnych, księgowych, prowadzenie szkoleń tylko w celach niezbędnych do realizacji działań.

Twoje uprawnienia:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);

 1. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wszelkie zmiany lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych „Fundacji”, może nastąpić drogą mailową na adres akademia@nowezeglarstwo.pl lub pisemnie przekazane na adres „Fundacji”.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Reklamacje można składać drogą mailową, Organizator ustosunkowuje się do nich w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian do niniejszego regulaminu, ze względu na zmiany w rozporządzeniach Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zmian wynikłych w czasie trwania sezonu do których organizator musi się odgórnie ustosunkować. W przypadku wprowadzenia zmian organizator poinformuje o tym swoich kursantów i pozwoli im podjąć decyzję o kontynuacji lub zakończeniu kursu. Ewentualny zwrot kosztów będzie ustalany indywidualnie w każdej zmianie.
 3. W przypadku kiedy uczestnik nie zgadza się z regulaminem jest on zobowiązany do poinformowania o tym przed dokonaniem wpłaty za szkolenie. Reklamacja związana z brakiem akceptacji regulaminu złożona po opłaceniu kursu nie będzie brana pod uwagę i koszty nie będą zwracane. Reklamacje muszą być złożone przed dokonaniem wpłaty w formie mailowej.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną związanych z prowadzonymi działaniami i projektami oraz oferowanymi usługami oraz zezwala na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby marketingowe w nośnikach elektronicznych, dokumentach, folderach, mediach społecznościowych itp. itd. oraz na stronie internetowej organizatora oraz firm współpracujących z organizatorem.

 

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.